Kjøpsvilkår

Hvilke personopplysninger samler CS Netthandel as inn via Autoroyal.no?

CS Netthandel as samler inn personopplysninger som er nødvendige for å behandle en ordre og / eller sende ut informasjon og tilbud. Informasjon som benyttes til disse formål er navn, adresse, telefonnummer, e-post og registreringsnumre. Disse data lagres på sikrede eksterne serverlokasjoner hvor tilgang er tildelt for regnskapsarbeider, ordreekspedering, varelevering og kundeoppfølging. For å endre eller oppdatere data for ditt kundenummer, tar man kontakt med oss på mail post@autoroyal.no

Ekspedering av ordre

Normal frakt tid er 2-4 virkedager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling vil bli levert med første ordre fra den respektive leverandør. Kontakt oss dersom du ønsker mer info om leveringstid på den aktuelle artikkel. Dersom ordren inneholder noen lagerførte varer og noen som ikke er på lager. vil ordren normalt ekspederes når alle varene er på lager hvis ikke annet er spesifisert eller bestemt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende. Vi står ikke ansvarlig for faktorer vi ikke kan kontrollere som forsinket frakt og annet. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel. Dette gjelder også opplysninger oppgitt i ordrebekreftelse. Leveringsforsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll som streik, naturkatastrofer, ekstremvær, speditørs mislighold av leveringstid og annet, kvalifiserer ikke for kansellering av ordre.

Frakt

Vi sender normalt med Posten med mindre annet er avtalt. Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til varegruppe. POSTOPPKRAVSBESTILLINGER SOM IKKE HENTES UT, BLIR FAKTURERT MED FRAKT, RETURFRAKT SAMT REGNSKAPSKOSTNADER. DE AV DISSE SOM IKKE BETALES FORFØLGES MED INKASSO. Dette er noe vi har sett oss nødt til å gjøre på grunn av mange som ikke henter pakkene sine. Dette forårsaker kostnader som må flyttes til våre betalende kunder om vi ikke henter dette inn hos de som ikke henter sine bestilte varer.

Priser

Alle priser i denne butikken er i norske kroner inklusiv 25% moms. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring uten forvarsel. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i pris- og valutasvingninger og lagersituasjon.

Betaling

Det tilbys følgende betalingsmetoder;
Privatkunder: Postoppkrav, Visa, MasterCard og forhåndsbetaling. Ved kjøp av originaldeler, er ikke postoppkrav et betalingsalternativ.
Bedriftskunder: Postoppkrav, Visa, MasterCard, forhåndsbetaling og faktura.

Originaldeler

Ved kjøp av slitedeler som er listet i vår nettbutikk, er vi ikke ansvarlig for fotnots koder, utstyrspakker og annet som gjør at delenummeret listet under din bil ikke stemmer med din bil. Det er ditt ansvar å kontrollere at delen listet stemmer med det du trenger. Spesialbestilte originaldeler kan ikke returneres.

Reklamasjoner:

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dersom en vare får feil eller mangler etter den er installert og eller brukt, stilles det krav fra samtlige dele leverandører om kvittering for monteringsarbeid utført på autorisert verksted, dette er et ufravikelig krav for enhver reklamasjon. CS Netthandel as svarer ikke for eventuelle følgeskader fra produkter levert eller kostnader knyttet til tid medgått i reklamasjonsprosesser det seg være leiebil, reiseutgifter, transportkostnader og / eller andre kostnader knyttet direkte eller indirekte til en eventuell reklamasjon og dens omstendigheter.
Melding om feil og mangler samt reklamasjonskrav og andre henvendelser rettet til produktytelse, kvalitet og levetid kan av hensyn til videreføringshensyn av dokumentasjon til grossist kun overbringes oss skriftlig pr e-post til adresse post@autoroyal.no.

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang til posten, før du henter ut varen.
Alle varer skal kontrolleres for skader umiddelbart etter mottak. Oppdager du en transportskade, må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema. Dette skje senest en uke etter at varer er utlevert / avhentet, dette i henhold til lov om vegfraktavtaler samt NSAB 2015. Dersom varen er levert på din adresse, må bilder av skadd vare og dens emballasje sendes oss senest 2 virkedager etter utlevering av varen for at vi skal kunne reklamere til transportør for påførte skader, dette i henhold til lov om vegfraktavtaler samt NSAB 2015. Uteblir denne dokumentasjon innen de satte tidsrammer, vil transportør rettmessig avvise ethvert krav og muligheten for erstatning vil fullt og helt bortfalle.


Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: post@autoroyal.no. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert faktiske fraktutlegg etter Postens satser. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Angrerett (kun privatkunder)

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på.  Dersom kjøper har betalt for hele eller deler av varen, skal det skje en tilbakeføring. Tilbakeføring utføres til samme betalingsmedium som ble benyttet ved bestilling. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har betalt via postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren. Frakt refunderes ikke ved bruk av angreretten. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Den gjelder heller ikke på originaldeler eller spesialbestilte deler kunde selv har bestilt med delenummer i deleregisteret vårt eller hvor kunde har betalt depositum som garanti for at kunden skal løse ut varen til det fulle. Her er kunden fullt og helt ansvarlig for at delen som bestilles, er riktig utifra brukerens behov. Dersom det er uklarheter vedrørende hvilken del du trenger, kan vi i de fleste tilfeller hjelpe deg med å finne rett del.

Varer som skal lakkeres og / eller monteres

For varer som skal lakkeres og / eller monteres både med og uten festemateriell som kan medføre skade på underlag ved avmontering, skal produktets passform og kompatibilitet med hensyn på utstyr, utsparinger, sensorhull og annet ALLTID først visuelt kontrolleres, for deretter å prøves ut eller holdes inntil monteringslokasjon for kontroll av passform og funksjon FØR det påføres eventuell lakk eller monteres fast. Det dekkes ikke for noen kostnader relatert til avmontering i eller ved forsøk på montering uten at utstyrskompatibilitet er kontrollert, skade på produkt eller monteringsflate, lakkering eller bearbeidelse dersom en vare viser seg å ha feil passform eller være til feil bil eller variant med feil utstyr. Ny vare i korrekt passform vil da leveres etter registrert mottak av feilsendt artikkel.

Spesialbestilte varer

For spesielt bestilte og tilvirkede varer regnes loven om varer som er laget eller spesielt bestilt for forbruker. Dette innebærer at kjøper dekker faktiske kostnader, jfr §16 i angrerettloven. Alle varer som ikke er på lager og som må spesial importeres/lages/produseres for kunde, anses som spesial bestilte varer. En eventuell retur av ovennevnte type varer, vil medføre at kostnader knyttet til frakt ved opphenting, utsending, retur til vårt lager og retur til produsentens lager vil tilfalle vedkommende bestillingen ble iverksatt av. Unntak gjelder dersom varen ikke svarer til produktbeskrivelsen eller er feilaktig levert i henhold til produktbeskrivelse i nettbutikken. Det er ikke returmulighet på elektriske komponenter.

Ekstraordinære forhold

CS Netthandel er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra CS Netthandel`s side. Dette gjelder likevel ikke hvis CS Netthandel godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor CS Netthandel`s kontroll, og som CS Netthandel ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. CS Netthandel er ikke ansvarlig for indirekte tap, som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra CS Netthandel.
Salgspant
CS Netthandel har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri vil det faktureres et testgebyr samt returporto.
Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er 250,-
Autoroyal svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.